Statut Fundacji "Tenisowa Łódź"

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Tenisowa Łódź” zwana w dalszej części statutu Fundacją”, została ustanowiona z woli Fundatora Adriana Wałęsa aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 października 2018 roku przed Konradem Widziszewskim ‐ notariuszem w Łodzi, urzędującym w Kancelarii przy ulicy Andrzeja Struga 7
w Łodzi (Repertorium A  Nr 4000/2018).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (t.j. Dz. U. 1991, nr 46, poz. 230 ze zm.) oraz niniejszego 
statutu – zwanego dalej „Statutem”. 3. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
§ 2
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 2. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami. 3. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki, zakłady i oddziały w kraju i za granicą, łączyć się z innymi fundacjami oraz tworzyć i uczestniczyć we wszelkich organizacjach oraz podmiotach gospodarczych, w tym w spółkach kapitałowych i osobowych w kraju i za granicą oraz w spółdzielniach. 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 4
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 5
1. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków. 2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji celów obranych przez Fundację.
§ 6


Fundacja prowadzi na rzecz ogółu społeczności działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

§ 7


Celami Fundacji są:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Fundacji, także jako przeciwdziałanie patologiom społecznym.
2. Promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w szczególności rozwoju tenisa.
3. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży i dorosłych.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działalnością statutową Fundacji, w tym przez przygotowywanie programów integracyjnych.
5. Wspieranie trenerów objętych działalnością statutową Fundacji.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Propagowanie innych sportów jako formy wypoczynku.
8. Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym oraz rekreacyjnym i wszelkiego rodzaju imprezach sportowych i rekreacyjnych.
9. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, turniejów oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych.
10. Opracowywanie programów na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży i dorosłych (w tym starszych i w wieku emerytalnym) w szeroko pojętych dyscyplinach sportowych oraz tworzenia i wspierania form współpracy krajowej i międzynarodowej w kierunku popularyzowania, upowszechniania, rozwijania oraz organizowania zainteresowania sportem.
11. Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych objętych  działalnością statutową Fundacji.
12. Promocja klubów i organizacji sportowych, w zakresie szeroko pojętych dyscyplin sportowych.
13. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla wszystkich chętnych, także niezrzeszonych.
14. Popularyzowanie sportu przy pomocy środków masowego przekazu.
15. Inne działania na rzecz wspierania i rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
16. Propagowanie rozwoju sportowo-rekreacyjnego i krajoznawczo-turystycznego.
17. Działalność charytatywna.
18. Działalność na rzecz osób w wieku starszym i emerytalnym.
19. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
20. Działania na rzecz promocji miasta, powiatu i województwa.
21. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

§ 8


1.
Cele statutowe Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
(a) organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i stypendiów dla młodych sportowców;
(b) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych;
(c) edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
(d) organizowanie i finansowanie niedochodowej działalności klubowej, kształceniowej;
(e) organizowanie i finansowanie niedochodowych konferencji, seminariów, szkoleń poświęconych problemom sportu w Polsce;
(f) współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sportowymi,społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą;
(g) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Fundacji;
(h) podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Fundacji;
(i) szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
(j) nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno‐wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej, pod warunkiem że działania te sprzyjają rozwojowi statutowych celów Fundacji i nie mają charakteru działalności gospodarczej;
(k) zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym;
(l) w zakresie wynikającym ze statutowych celów Fundacji: organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo ‐ sportowych oraz rekreacyjnych, w tym organizowanych przez inne podmioty;
(m) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym;
(n) współdziałanie z odpowiednimi placówkami, instytucjami i urzędami w zakresie koordynacji działań polegających na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju kariery sportowej młodych sportowców, w tym polegających na przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
(o) utrzymywanie współpracy i wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej i materialnej oraz rozwijanie i wspomaganie na różnych płaszczyznach kontaktów, w tym kulturalnych i oświatowych z urzędami, instytucjami, podmiotami i osobami działającymi na rzecz i zgodnie ze statutowymi celami Fundacji;
(p) fundowanie wyjazdów krajowych i  zagranicznych dla osób fizycznych, osób prawnych szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji;
(r) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji;
(s) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, Fundacja realizuje samodzielnie lub poprzez osoby trzecie.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, jednakże wyłącznie w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

§ 9


1
.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa
w postanowieniu § 6 Statutu.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną bądź odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w postanowieniu § 8 ust. 1 Statutu.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
(a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
(b) wypoczynku dzieci i młodzieży;
(c) promocji i organizacji wolontariatu;
(d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
(e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
(f) działalności na rzecz osób starszych i wieku emerytalnym.

§ 10


Fundacja nie może:
(a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej Osobami Bliskimi;
(b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
(c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
(d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), który został przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i również inne aktywa nabyte w czasie działania Fundacji.

§ 12


Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
(a) majątku Fundacji;
(b) darowizn, spadków, zapisów;
(c) dotacji i subwencji;
(d) aukcji, loterii lub ze zbiórek publicznych;
(e) odsetek bankowych;
(f) wpływów z tytułu dywidend i zysków z posiadanych udziałów;
(g) dochodów z działalności gospodarczej;
(h) innych źródeł przychodów przewidzianych prawem.

§ 13


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wymienionych w § 7.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
(a) wydawanie książek;
(b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
(c) pozostała działalność wydawnicza;
(d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
(e) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
(f) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
(g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
(h) działalność portali internetowych;
(i) działalność firm centralnych (headoffices);
(j) doradztwo związane z zarządzaniem;
(k) działalność fotograficzna;
(l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(m) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;
(n) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
(o) działalność pośredników turystycznych;
(p) działalność organizatorów turystyki;
(q) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(r) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
(s) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
(t) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
(u) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(v) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(w) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
(x) reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

3. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmuje taką działalność dopiero po jej uzyskaniu.

§ 14

Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności, zaś nadwyżka przychodów nad kosztami działalności przeznaczana będzie wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 15

1. Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z wydzieleniem dla każdego rodzaju prowadzonej działalności na odrębnych kontach przychodów i kosztów.
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności i kończy z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 16


1.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.
2. Fundator, w czasie realizacji celów Fundacji, może powołać Radę Fundacji, zwaną w dalszej części Statutu „Radą”.
3. Fundator w czasie realizacji celów Fundacji może powołać Radę Programową, jako organ doradczy i opiniodawczy.

ZARZĄD
§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Pierwszy i każdy kolejny skład Zarządu w całości lub poszczególnych jego członków powołuje i Fundator w drodze uchwały.Fundator na pierwszego Prezesa wyznacza Adriana Wałęsa (pesel 78042016758), na Wiceprezesa Fundator wyznacza Karolinę Wałęsa (pesel 78082206906).
3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji.
5. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
6. Każdy członek Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Fundatora.
9. Fundator zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu na stanowisku członka Zarządu.

§ 18

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
2. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. O zebraniu Zarządu konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji (jeśli jest ona powoływana) roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
(a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
(b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
(c) uchwalanie regulaminów;
(d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
(e) zaciąganie zobowiązań przez Fundację;
(f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
(g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
(h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji;
(i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
(j) zmiana statutu Fundacji;
(k) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
(l) nadzór nad działalnością Fundacji;
(m) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;
(n) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 20

Fundacja może powołać Radę Fundacji, która jest organem stanowiącym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
4. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:
a) złożenia rezygnacji;
b) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 22

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
4. Fundator, przedstawiciele Fundatora oraz członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady.

§ 23

1. Do reprezentowania Fundacji oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 24

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji:
(a) na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub
(b) z własnej inicjatywy, lub,
(c) na wniosek Rady Fundacji.
2. Zmiany Statutu dokonywane z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji wymagają uprzedniego ich zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Fundatora.
3. Zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, można dokonać wyłącznie na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla
efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uprzedniej
zgody Fundatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli
w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu stosuje się odpowiednio do likwidatorów Fundacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że likwidatorzy powoływani są na czas nieoznaczony.

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu stosuje się odpowiednio do likwidatorów Fundacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że likwidatorzy powoływani są na czas nieoznaczony.

§ 28

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

2. Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycielskim Fundacji ”Tenisowa Łódź” w dniu 09 października 2018 roku w Łodzi.

Adrian Wałęsa  ……………………………….

Karolina Wałęsa   …………………………….